colafit vet colafit vet

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Platné od: 19. 2. 2021

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov je spoločnosť WERFFT, spol. s ro, IČO: 494 33 318, so sídlom Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 11691 (ďalej len: správca).
2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
3. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať na adrese info@werfft.cz.

II. Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

Správca spracováva, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: GDPR) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, osobné údaje, ktoré Colafitvet.sk poskytujete v súvislosti s nadviazaním a udržiavaním obchodných vzťahov. Ide o nasledujúce osobné údaje.

 • meno a priezvisko, príp. titul;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • názov organizácie;
 • IČO, DIČ ordinácie,
 • sídlo organizácie.

Správca ďalej spracováva údaje, ktoré o Vás získa tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa az nej odvodená poloha;
 • súbory cookies a údaje z nich získané;
 • údaje o prehliadači a zariadení;
 • geografické údaje;
 • prípadne iný online identifikátor;
 • údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov.

K osobným údajom, ktoré nám poskytnete, môžu byť doplnené ďalšie informácie najmä o zmluvnom vzťahu, ktorý s nami uzavrite a jeho plnenie. Tieto informácie môžu mať charakter osobných údajov. Správca spracováva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi av rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

III. K akým účelom a na základe akých právnych titulov Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovanie osobných údajov prebieha, najmä pri využití akýchkoľvek platených produktov či služieb, aj z dôvodu plnenia zákonných povinností najmä podľa účtovných a daňových predpisov.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií. Spracovanie prebieha v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré uvediete a obsahu Vašej požiadavky. S ohľadom na povahu požiadavky dochádza k spracovaniu údajov v rámci plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate, príp. v rámci opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy. Spracovanie môže tiež prebiehať na základe súhlasu, ktorý nám udelíte, alebo na základe nášho oprávneného záujmu na skvalitňovanie služieb. Aby sme mohli úplne adresne vyriešiť Vašu požiadavku, je nutné uvedenie aspoň základných identifikačných údajov.

Spracovanie osobných údajov pre zasielanie newsletterov (obchodných oznámení) a ďalšie marketingové účely.

Iba v prípade, že udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude správca spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa az nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií , údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadne iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb správcu alebo tretích strán av súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácia slúžiaca na zasielanie personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení (profilovanie) prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, prípadne na ďalšie marketingové účely, sa udeľuje v priebehu registrácie na stránkach, prípadne neskôr vykonaním príslušnej voľby na Colafitvet.cz. Niektoré marketingové aktivity sú podmienené súhlasom s použitím cookies, ktoré sa riadia samostatnými pravidlami uverejnenými na portáli. Vo všetkých týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné.

IV. Po akú dobu Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje zhromažďované na účely registrácie, zasielanie informácií o poskytovanej službe, vedení zákazníckeho účtu a všeobecne osobné údaje súvisiace s plnením zmluvy správca spracováva po celú dobu existencie zmluvného vzťahu a užívateľského účtu. Okamihom ukončenia spracovávanie osobných údajov znamená zmazanie používateľského účtu, popr. ukončenie spolupráce.

Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu (vybavovanie niektorých požiadaviek alebo na marketingové účely) spracovávame vždy po dobu trvania súhlasu až do jeho odvolania alebo zrušenia odberu obchodných oznámení.

Niektoré kategórie osobných údajov môžu byť uchovávané po rôznu dobu trvania:

 • Finančné údaje (napr. Platby, náhrady) sú uchovávané po dobu požadovanú príslušnými daňovými a účtovnými predpismi.
 • Obsah, ktorý ste vytvorili na našej platforme (napr. Komentáre, názory, hodnotenia) sa po zmazanie používateľského účtu anonymné (nebude teda obsahovať akékoľvek osobné údaje), ale zostáva viditeľný.

Ďalšie spracovanie nad rámec uvedených lehôt vykonávame len v prípade, že je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo v prípade, že ďalšie spracovanie vyžadujú právne predpisy.

V. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa správcu a jeho zamestnancov spracovávané aj partnermi správcu. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si správca starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupnenie odovzdávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Medzi spracovateľov, ktoré správca používa, patria:

 • poskytovatelia IT podpory;
 • poskytovatelia serverových a cloudových riešení;
 • poskytovatelia nástrojov pre on-line marketing a analýzu využitia webových stránok;
 • poskytovatelia nástrojov pre zasielanie elektronických obchodných oznámení.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú či v budúcnosti môžu byť:

 • osoby, ktorým umožníte prístup k Vášmu užívateľskému účtu, vrátane prípadných zamestnancov a ďalších zástupcov registrovaných osôb.

Správca môže byť ďalej povinný niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdy alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

Správca nebude Vaše osobné údaje odovzdávať do krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ani žiadnej medzinárodnej organizácii. Výnimku môžu stanoviť pravidlá poskytovania cookies.

VI. Aké máte práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany správcu?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je spracovanie na súhlase založené. V prípade elektronicky zasielaných obchodných oznámení je možné odvolať súhlas kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámení. V prípade spracovania založeného na súhlase s použitím cookies sa odvolanie súhlasu vykonáva v súlade so samostatnými pravidlami uverejnenými na Colafitvet.cz. V každom prípade sa na nás môžete taktiež obracať na adrese info@werfft.cz.
 • Právo na prístup k osobným údajom, tj. právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú správcom spracovávané, a pokiaľ je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám.
 • Právo na prenesenie údajov, ktoré sú spracovávané automatizovane na účely plnenia zmluvného vzťahu alebo na základe Vášho súhlasu. V takom prípade máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi a ďalej právo, aby osobné údaje boli odovzdané priamo druhému správcovi napriamo, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • Právo na opravu osobných údajov, tj. právo požadovať, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania, kedy máte právo požadovať, aby správca obmedzil spracovanie, oi. v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu správca overuje správnosť údajov; alebo ak by zo strany správcu boli osobné údaje spracovávané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich výmaz. Obmedzenie spracovania trvá do okamihu posúdenia, či je správca oprávnený osobné údaje ďalej spracovávať, alebo je nutná ich likvidácia.
 • Právo na výmaz osobných údajov, teda právo požadovať, aby správca Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, oi. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje správcom spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie; alebo ak by zo strany správcu boli osobné údaje spracovávané protiprávne.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, tj. právo požadovať, aby správca prestal spracovávať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu, pokiaľ neexistuje právo či povinnosť správcu tieto údaje ďalej spracovávať.
 • Právo obrátiť so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalšie informácie nájdete na www.uoou.cz).

VII. Zmena našich zásad ochrany osobných údajov

Správca môže tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. V prípade potreby Vás budeme informovať a / alebo Vás požiadame o súhlas. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o zmenách alebo aktualizáciách našich zásad ochrany osobných údajov.

VIII. Ako môžete správcu kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie Vašich osobných údajov či uplatnenie vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na správcu písomne na adrese Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno či na telefónnom čísle +420 541 212 183 alebo na e-mailovej adrese info@ .sk.

WERFFT, spol. s r.o.